•   Piątek, 19 lipca 2024
Pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni?

Polska uchodzi za kraj, w którym stosunkowo trudno jest uzyskać pozwolenie na posiadanie broni palnej. Przekłada się to na niewielką liczbę osób, które dysponują takim dokumentem. Ostatnio jednak liczba zainteresowanych rośnie, coraz większej liczbie osób udaje się też przejść przez dość skomplikowane procedury. Kto może ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni? Jak się do tego zadbać? Oto poradnik, który pomoże Ci uporać się z tym zagadnieniem.
Warunki, jakie trzeba spełnić

Jest kilka warunków podstawowych. Przede wszystkim o pozwolenie na broń może się ubiegać tylko osoba, która ma stałe miejsce pobytu w Polsce. Poza tym trzeba mieć ukończone 21 lat, choć tutaj istnieje pewien wyjątek – w przypadku pełnoletnich zawodników klubów strzeleckich, którzy nie skończyli jeszcze 21 lat możliwe jest wystąpienie o pozwolenie na broń wsparte przez władze klubu, jeśli broń jest potrzebna dla celów sportowych.

O pozwolenie może się też ubiegać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa umyślne. Co ważne, nie dotyczy to tylko przestępstw związanych z bronią. Kolejny niezbędny warunek to posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest też posiadanie zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni – na potwierdzenie tego należy przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne od odpowiednich specjalistów znajdujących się na liście uprawnionych do wydawania tego typu dokumentów.

Są to warunki niezbędne, aby wziąć udział w wieloetapowej procedurze. Jak ona wygląda?

Jak ubiegać się o pozwolenie na posiadanie broni?
Wniosek o pozwolenie na posiadanie broni kierujemy do komendanta wojewódzkiego policji właściwego dla naszego miejsca stałego zamieszkania. Wniosek musi być skonstruowany według konkretnego wzorca i zawierać wymagane informacje. Poza danymi osobowymi należy tam zamieścić informacje o rodzaju i liczbie sztuk broni, celu w jakim chcemy posiadać broń oraz ważnej przyczynie, dlaczego powinniśmy ją posiadać. Przyczyna ta musi być odpowiednio udokumentowana.

Jakie mogą być ważne przyczyny posiadania broni?
Jeśli wnioskujemy o broń w celach sportowych, należy przedstawić dokumenty poświadczające przynależność do klubu strzeleckiego oraz dokument Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych

Jeśli wnioskujemy o broń w celach kolekcjonerskich, należy przedstawić dokumenty o przynależności do stowarzyszenia o takim charakterze

Jeśli wnioskujemy o broń do rekonstrukcji historycznych, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz poświadczenie, że bierzemy w tej działalności aktywny udział.

Jeśli wnioskujemy o broń w celach pamiątkowych, musimy załączyć dokument potwierdzający nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

Jeśli chcemy posiadać broń w celach szkoleniowych, musimy załączyć do wniosku dokument potwierdzający posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń

Jeśli wnioskujemy o broń w celach łowickich należy przedstawić zaświadczenie zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania polowań oraz dokument podpisany przez zarząd okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego potwierdzający przynależność do PZŁ

Jeśli chcemy mieć broń w celu ochrony osobistej niezbędny będzie dokument wskazujący na występowanie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. W przeciwieństwie do podanych wyżej sytuacji tutaj nie jest jasno określone, o jaki dokument chodzi, dlatego też najtrudniej uzyskać pozwolenia właśnie na ten cel posiadania broni.

Niezbędne jest też zdanie dwuetapowego egzaminu oraz pozytywna opinia policji z miejsca zamieszkania wydawana na podstawie wywiadu środowiskowego.
 

Zobacz również